Surat Municipal Corporation Logo

Hospital Registration System

The Bombay Nursing Homes Registration Act, 1949
Surat Municpal Corporation enforces The Bombay Nursing Homes Registration Act-1949 for mandatory registration of all the Nursing Homes, Hospitals, Laboratory/Radio Diagnosis Centers including details of the staff employed by them & facilities available.

જાહેર નોટીસ

સુરત મહાનગરપાલિકાની માસિક સાધારણ સભાના ઠરાવ નં.ર૩૦/ર૦૧૮ તા.ર૯-૦૬-ર૦૧૮ થી ''નર્સીંગ હોમ્સરજીસ્ટ્રેશન એકટ''નું ૧પ ઓગષ્ટ, ર૦૧૮ ના રોજ થી અમલીકરણ કરવામાં આવેલ છેઅને સદર એકટ હેઠળ રજીસ્ટ્રેશન કરાવવું ફરજિયાત છે. નર્સીંગ હોમ્સ/હોસ્પિટલો, લેબોરટરી તથા રેડીયો ડાયગ્નોસ્ટીક સેન્ટરોદ્વારા રજીસ્ટ્રેશન નવીનીકરણ માટે તા. ૧૯ માર્ચ ૨૦૧૯ થી પોર્ટલ ઉપર એપ્લીકેશન કરી શકાશે.

વધુ માહિતી માટે ટેલીફોન નં. ૦ર૬૧-ર૪ર૩૭પ૧ થી પ૬ (એક્ષ.નં.-૪૦ર) અથવા ઇ-મેઇલ એડ્રેસ

info.hrs.smc@gmail.com, dchh.health.surat@gmail.com

ઉપર સંપર્ક કરી શકાશે.

Renewal application for the Nursing Homes/Hospitals, Laboratory/Radio Diagnosis Centers will be available from 19-Mar-2019.

For any query related to Hospital Registration System please email us at info.hrs.smc@gmail.com

HOSPITAL REGISTRATION SYSTEM - PROCESS FLOW

 • User Registration
  User Registration
 • User Login
  User Login
 • Hospital/Laboratory Registration
  Hospital/Laboratory Registration
 • Payment and Receipt
  Payment and Receipt
 • Site Visit and Approval/Rejection
  Site Visit and Approval/Rejection