By clicking this, you are redirect to the Surat Municipal Corporation's official website. Are you sure want redirect ? Yes
Connect with us

Take a pledgeસ્વચ્છ ભારત અભિયાન - સંકલ્પ પત્ર


આથી હું સંકલ્પ કરૂં છુ કે,

સુરત શહેરને હું સ્વચ્છ રાખીશ.

  • કચરો કચરાપેટી કે ડોર ટુ ડોર ગાડીમાંજ નાંખીશ.
  • રસ્તા પર સરેઆમ કચરો નાખીશ નહીં અને કચરો નાંખનારને તેમ ન કરવા સમજાવીશ.
  • મારુ ઘર, મારુ આંગણું, મારી સંસ્થા/કચેરી સ્વચ્છ રાખીશ.
  • રસ્તા પર ગમે ત્યાં થૂકીશ નહીં.
  • સુરત શહેરને સ્વચ્છ અને સ્વચ્થ રાખવા સહકાર આપીશ તથા યથાશકિત મદદરૂપ થઇશ.

જય જય નર્મદ નગરી સુરત

જય જય સ્વચ્છ નગરી સુરત


If you are unable to view above content, please click here download it in the pdf format.

All the below fields are mandatory

Human Test


Input symbols