કોવિડ-૧૯ થી મૃત્યુ અંગે સત્તાવાર દસ્તાવેજ મેળવવાનું ફોર્મ અને સહાય મેળવવા અંગેનું ફોર્મ

  • કોવિડ-૧૯ સહાય ઠરાવ
  • કોવિડ-૧૯ સહાય મેળવવા અંગેનું ફોર્મ
  • Medical Certification Cause of Death (MCCD) ની નકલ મેળવવા માટેનું અરજી ફોર્મ.
  • કોવિડ-૧૯થી મૃત્યુ અંગેનો સત્તાવાર દસ્તાવેજ (Official Document for COVID-19 Death) મેળવવા માટેનું અરજી ફોર્મ.
  • કોવિડ-૧૯ના કારણે મૃત્યુ પામનારના વારસને મળતી સહાય માટે ઓનલાઇન પોર્ટલ પર અરજી કરવા માટેની કાર્યપધ્ધતિ.