Fire Volunteer Registration

Fire Volunteer Registration
* indicates compulsory fields
Size of photo is not more than 200 KB
Male (પુરુષ) Female (સ્ત્રી)
  • ફાયર વોલીયન્ટરનું રજીસ્ટ્રેશન સ્વેચ્છાએ અગ્નિશમનના જોખમોને ધ્યાનમાં લઈ કરવાનું રહેશે.

  • ફાયર વોલીયન્ટરને કોઇપણ પ્રકારનો પગાર, ભથ્થા કે કોઇપણ માનદ રકમ આપવામાં આવશે નહી.

  • પસંદગી પામેલ ફાયર વોલીયન્ટરને ફાયર વિભાગ ઘ્વારા નિયત સમય માટેની ફાયર સેફટીની તાલીમ વિનામૃલ્યે આપવામાં આવશે.

  • ફાયર વોલીયન્ટરે માત્ર પ્રિમાઈસીસમાં ઉપલબ્ધ અગ્નિશમનના ઉપકરણોની મદદથી પ્રાથમિક અગ્નિશમન કરવાનું રહેશે.