Skip to main content

Other Tax

આજીવન વાહનકર વિભાગ

તમામ પ્રકારના યાંત્રિક વાહનના માલિકો જોગ

આથી જાહેર જનતા/સંસ્થાઓ અને તમામ વાહન ડીલરોને જણાવવામાં આવે છે કે સને ૧૯૪૯ ના મુંબઇ પ્રાંતિય અધિનિયમ ૧૯૪૯ ની કલમ ૧ર૭ અન્વયે હાલમાં સુરત મહાનગરપાલિકા ઘ્વારા જે વાહનના પ્રકાર દીઠ ચાર્જની રકમ નિયત કરેલ છે. તેમાં નિયત કરેલા દરોના બદલે સામાન્ય સભાના ઠરાવ નં.૧૦/ર૦૧૧ થી મંજુર થયા મુજબ આગામી નાણાંકીય વર્ષ ર૦૧૧-૧ર થી દરેક પ્રકારના વાહનની કુલ પડતર કિંમતના ર% લેખે આજીવન યાંત્રિક પરિવહન ચાર્જ લાગુ પાડવામાં આવેલ છે. તેમજ ૧પ વર્ષ કરતા જુના વાહનો માટે લધુત્તમ મૂળ પડતર કિંમતના રપ % લેખે પડતર કિંમત ગણી તેના ર% લેખે આજીવન યાંત્રિક પરિવહન ચાર્જ વસુલ કરવામાં આવશે. જેની સંબંધિતોએ નોંધ લેવી.