News and Updates

 • સ્મીમેર હોસ્પિટલ ખાતે પ્રતિનિયુકિતથી હાજર થયેલ/થનાર તબીબી અધિકારી, સ્ટાફ નર્સ વિગેરે કેડરના અધિકારી/કર્મચારીઓ તેમજ સ્મીમેર ખાતે કોરોના અંતર્ગત કામગીરીમાં રોકાયેલ સ્ટાફ તેમજ કોરોના પોઝીટીવ સ્ટાફને હોટલમાં રૂમ ફાળવવા તથા જમવાની વ્યવસ્થા કરવા બાબત.

  View more
 • સાઉથ ઝોન (ઉધના) ના ટી. પી. ૫૭ (પાંડેસરા) વિસ્તારમાં નાગશેન નગર તથા પાંડેસરા વિસ્તારમાં વિવિધ જગ્યાએ ડ્રેનેજ લાઇન નાખવાનું કામ.

  View more
 • સુરત મહાનગરપાલિકા સંચાલિત સ્મીમેર મેડીકલ કોલેજ એન્ડ હોસ્પિટલ ખાતે કોવિડ-૧૯ ની કામગીરી કરાવવા સારૂ (૧) સીનીયર રેસીડન્ટ-કલીનીકલ (જનરલ મેડીસીન) અને (એનેસ્થેસીયા) (૨) મેડીકલ ઓફીસર(એમ.બી.બી.એસ.) (૩) રેડીયોગ્રાફીક ટેકનીશ્યન (૪) આસી. એન્જીનીયર (બાયોમેડીકલ) (૫) ઈલેકટ્રો કાર્ડિયોગ્રાફ ટેકનીશ્યન (૬) સ્ટાફ નર્સ (૭) વોર્ડબોય (૮) આયા, જગ્યાઓની ૦૩ માસ માટે અથવા કોવિડ-૧૯ અંગેની કામગીરી પૂર્ણ થાય ત્યાં સુધી, બે માંથી જે વહેલું હોય તેટલા સમયગાળા માટે કરારીય ધોરણે માસિક ફીકસ વેતનથી ભરતી કરવા તથા પ્રતિક્ષાયાદી બનાવવાના બાબત.

  View more
 • સુરત મહાનગરપાલિકાના વિસ્તારોમાં કોવિડ-૧૯ ની કામગીરી કરાવવા સારૂ પી.આર.ઓ.નં.૧૪૬, તા.૦૯/૦૪/૨૦૨૧ થી (૧)મેડીકલ ઓફિસર, (૨)મેડીકલ ઓફિસર(આયુષ), (૩)લેબોરેટરી ટેકનીશ્યનની જગ્યાઓની ૦૩ માસ માટે અથવા કોરોના વેકસીનેશન અંગેની કામગીરી પૂર્ણ થાય ત્યાં સુધી, બે માંથી જે વહેલું હોય તેટલા સમયગાળા માટે કરારીય ધોરણે માસિક ફીકસ વેતનથી ભરતી કરવા તથા પ્રતિક્ષાયાદી બનાવવાના બાબત. (૧) મેડીકલ ઓફિસર(MBBS), (૨) સ્ટાફ નર્સ GNM/BSC(Nursing) (૩) નર્સ ANM (૪) વોર્ડબોય (૫)આયાની - પી.આર.ઓ./૧૪/ર૦ર૧-રર તા.૦ર/૦૪/ર૦ર૧ થી પ્રસિઘ્ધ કરવામાં આવેલ જાહેરાત માટે અરજી કરવાની આખરની તારીખ તા.૦૯/૦૪/ર૦ર૧ ના રોજ નિયત કરવામાં આવેલ છે. જે જાહેરાતની મુદત તા.ર૦/૦૪/ર૦ર૧ સુધી લંબાવવામાં આવે છે, તથા સદર જાહેરાત માટે અરજી કરનાર ઉમેદવારોએ તા.૧૦/૦૪/ર૦ર૧ થી ર૦/૦૪/ર૦ર૧ સુધી જણાવેલ સરનામા ખાતે હાજર રહી અરજી કરી શકશે.

  View more
 • સુરત શહેરમાં ફાયર સેફટીની સુવિધા ન ધરાવતી હોસ્પિટલોની યાદી.

  View more