Exam Results


  • (૮૮૫) માર્શલ(પુરૂષ) ની પ્રેક્ટીકલ અને મેડીકલ પરીક્ષાનું પરિણામ (જાહેરાત નંબર:૨૧૧, તા.૧૬/૦૭/૨૦૧૮).

  • (૮૮૫) માર્શલ(પુરૂષ) ની બીજા તબક્કાની પ્રેક્ટિકલ પરીક્ષાનું પરિણામ (જાહેરાત નંબર: ૨૧૧, તા.૧૬/૦૭/૨૦૧૮).

  • મલ્ટી પર્પઝ હેલ્થ વર્કર(GUHP)ની લેખિત પરીક્ષાનું પરિણામ(જાહેરાત નંબર: ૨૨૩૭, તા.૦૨/૦૧/૨૦૨૧)