Current Recruitment


Gujarat Urban Health Project:

  • Opening
  • જાહેરાત ક્રમાંક : પી.આર.ઓ./૪૦૦/ર૦રર-ર૩, તા.૧૭/૦૯/ર૦રર થી ગુજરાત અર્બન હેલ્થ પ્રોજેકટ(સુરત) ખાતે (૧) ગાયનેકોલોજીસ્ટ,વર્ગ-૧ (૨) પીડીયાટ્રીશ્યન,વર્ગ-૧ (૩) મેડીકલ ઓફીસર,વર્ગ-૨ કેડરની હાલમાં ખાલી તથા ભવિષ્યમાં ખાલી પડનાર કે નવી ઉભી થનાર જગ્યાઓ સીધી ભરતીથી ભરવા માટે પસદંગી / પ્રતિક્ષાયાદી બનાવવા હેતુસર ફકત ઓનલાઇન અરજીઓ મંગાવવા બાબત. સંબંધિત જગ્યાના ભરતી નિયમો અને પરીક્ષા નિયમોની પ્રવર્તમાન જોગવાઇઓ મુજબ લાયકાત પરિપુર્ણ કરતા અને ઇચ્છા ધરાવતા ઉમેદવારોએ તા.૧૯/૦૯/ર૦રર ના રોજ સવારના ૧૦ઃ૩૦ કલાકથી તા.૩૦/૦૯/ર૦રર રાત્રીના ૧૧ઃ૦૦ કલાક દરમ્યાન સુરત મહાનગરપાલિકાની વેબસાઇટ https://www.suratmunicipal.gov.in પર ઓનલાઇન અરજી કરવાની રહેશે.

    No of post(s):14 | Last date of application submission:30/09/2022 | Remaining Day(s): 3 day(s)