Recruitment

Current Recruitments

Jobs opening at Surat Municipal Corporation:
 • સુરત મહાનગરપાલિકાની પી.આર.ઓ.નં.૨૦૫૨, તા.૦૭/૦૧/૨૦૨૨થી (કોડ નં.૫૧) કાર્યપાલક ઈજનેર (સીવીલ) અને (કોડ નં.૫૧) કાર્યપાલક ઈજનેર (સીવીલ) (ભવિષ્યમાં ખાલી પડનાર)ની ખાલી જગ્યા ભરવા માટે આપવામાં આવેલ જાહેરાત બાબત.

  No of post(s):6 | Last date of application submission:27/01/2022 | Remaining Day(s): 2 day(s)

Exam Related

Provisional Answer Key

 • તા.૨૧-૧૧-૨૦૨૧ નાં રોજ યોજાયેલ ગુમાસ્તાધારા નિરીક્ષક ની લેખિત પરીક્ષાની ફાઇનલ આન્સર કી

 • તા.૨૧-૧૧-૨૦૨૧ નાં રોજ યોજાયેલ ત્રીજી શ્રેણી ક્લાર્ક(ઓડીટ) ની લેખિત પરીક્ષાની ફાઇનલ આન્સર કી.

  Answer Key

  No Change in Final Answer Key

 • તા.૨૧-૧૧-૨૦૨૧ નાં રોજ યોજાયેલ લેબોરેટરી ટેકનીશ્યન ની લેખિત પરીક્ષાની ફાઇનલ આન્સર કી.

  Answer Key

  No Change in Final Answer Key

 • તા.૨૧-૧૧-૨૦૨૧ નાં રોજ યોજાયેલ ત્રીજી શ્રેણી ક્લાર્ક(ઓડીટ) ની લેખિત પરીક્ષાની પ્રોવિઝનલ આન્સર કી.

 • તા.૨૧-૧૧-૨૦૨૧ નાં રોજ યોજાયેલ ગુમાસ્તાધારા નિરીક્ષક ની લેખિત પરીક્ષાની પ્રોવિઝનલ આન્સર કી.

 • તા.૨૧-૧૧-૨૦૨૧ નાં રોજ યોજાયેલ લેબોરેટરી ટેકનીશ્યન ની લેખિત પરીક્ષાની પ્રોવિઝનલ આન્સર કી.

Exam Results

 • ત્રીજી શ્રેણી ક્લાર્ક(ઓડીટ) ની જગ્યા માટે તા.૨૧.૧૧.૨૦૨૧ નાં રોજ યોજાયેલ લેખિત પરીક્ષા અન્વયે સફળ-અસફળ થયેલ ઉમેદવારોનું લીસ્ટ તથા પસંદગી / પ્રતિક્ષા યાદીમાં સમાવિષ્ટ ઉમેદવારોની યાદી.

 • ગુમાસ્તાધારા ઇન્સ્પેક્ટરની જગ્યા માટે તા.૨૧.૧૧.૨૦૨૧ નાં રોજ યોજાયેલ લેખિત પરીક્ષા અન્વયે સફળ-અસફળ થયેલ ઉમેદવારોનું લીસ્ટ તથા પસંદગી / પ્રતિક્ષા યાદીમાં સમાવિષ્ટ ઉમેદવારોની યાદી.

 • લેબોરેટરી ટેકનીશ્યનની જગ્યા માટે તા.૨૧.૧૧.૨૦૨૧ નાં રોજ યોજાયેલ લેખિત પરીક્ષા અન્વયે સફળ-અસફળ થયેલ ઉમેદવારોનું લીસ્ટ તથા પસંદગી / પ્રતિક્ષા યાદીમાં સમાવિષ્ટ ઉમેદવારોની યાદી.

 • પી.આર.ઓ./૫૦, તા.૦૧/૦૬/૨૦૧૯ અન્વયે (૬૯૩) હોર્ટીકલ્ચર સુપરવાઈઝરની જગ્યાની તા.૦૮/૦૮/૨૦૨૧ નાં રોજ યોજાયેલ લેખિત પરીક્ષા અન્વયે સફળ-અસફળ થયેલ ઉમેદવારોનું લીસ્ટ તથા પસંદગી / પ્રતિક્ષા યાદીમાં સમાવિષ્ટ ઉમેદવારોની યાદી.

 • પી.આર.ઓ./૫૦, તા.૦૧/૦૬/૨૦૧૯ અન્વયે (૭૧૮) હોર્ટીકલ્ચર આસીસ્ટન્ટની જગ્યાની તા.૨૮/૦૮/૨૦૨૧ નાં રોજ યોજાયેલ લેખિત પરીક્ષા અન્વયે સફળ-અસફળ થયેલ ઉમેદવારોનું લીસ્ટ તથા પસંદગી / પ્રતિક્ષા યાદીમાં સમાવિષ્ટ ઉમેદવારોની યાદી.

Senior Resident (Advt. No. Smimer/Out.4183):

 • Selection and Waiting List of Senior resident of Surat Municipal Institute of Medical Education and Research (SMIMER), Surat Municipal Corporation

Steno Typist Result (PRO No.238):

 • સુરત મહાનગરપાલિકાની સ્ટેનો ટાઈપીસ્ટ (અંગ્રેજી/ગુજરાતી)ની લેખિત તથા પ્રેકટીકલ પરીક્ષા અનુક્રમે તા.૦૭/૦૨/૨૦૨૧ અને તા.૧૪/૦૨/૨૦૨૧ નાં રોજ લેવામાં આવેલ હોય, જે સદર પરીક્ષામાં હાજર રહેનાર ઉમેદવારોનાં પાસ-નાપાસ તથા એબસેન્ટ ઉમેદવારનાં રોલ નંબરોની યાદી.

 • સુરત મહાનગરપાલિકાની સ્ટેનો ટાઈપીસ્ટ (અંગ્રેજી/ગુજરાતી)ની લેખિત તથા પ્રેકટીકલ પરીક્ષા અનુક્રમે તા.૦૭/૦૨/૨૦૨૧ અને તા.૧૪/૦૨/૨૦૨૧ નાં રોજ લેવામાં આવેલ હોય, જે સદર પરીક્ષામાં હાજર રહેનાર ઉમેદવારોનાં પાસ-નાપાસ તથા એબસેન્ટ ઉમેદવારનાં રોલ નંબરોની યાદી.

Deputy Project Officer (PRO No.357, Dt.27/07/2020):

 • સુરત મહાનગરપાલિકાની ડેપ્યુટી પ્રોજેકટ ઓફીસરની તા.રપ/૦૯/ર૦ર૧ ના રોજ લેવામાં આવેલ લેખિત પરીક્ષામાં સફળ, અસફળ થયેલ તેમજ ગેરહાજર રહેલા ઉમેદવારોની બેઠક નંબરની યાદી.