Skip to main content

Recruitment

Jobs opening at Surat Municipal Corporation:
  • સુરત મહાનગરપાલિકા ખાતે બેલદાર, બેલદાર (વી.બી.ડી.સી.), સફાઇ કામદાર (ડ્રેનેજ) અને સફાઇ કામદાર ની ખાલી રહેલ જગ્યાઓ માટે તા.ર૮/૦૭/ર૦૧૭ સુધીમાં પહોંચે તે રીતે નિયત લાયકાત ધરાવનાર ઉમેદવારો પાસે નિયત ફોર્મમાં અરજીઓ પ્રતિક્ષાયાદી બનાવવાનાં હેતુસર મંગાવવા બાબત. (પીઆરઓ/૧૮૯/ર૦૧૭-ર૦૧૮,તા.ર૦/૦૬/ર૦૧૭)

    No of post(s):2144 | Last date of application submission:28/07/2017 | Remaining Day(s): 33 day(s)
  • સુરત મહાનગરપાલિકા ખાતે રેડીયોલોજીસ્ટ, ડેપ્યુટી એકાઉન્ટન્ટ, ડેપ્યુટી ચીફ ફાયર ઓફીસર, મેનેજર સોલીડ વેસ્ટ મેનેજમેન્ટ, જુનીયર એનેસ્થેટીસ્ટ, આકારણી અને વસુલાત અધિકારી , આસીસ્ટન્ટ ઇજનેર(મીકેનીકલ) અને રેસીડેન્ટ મેડીકલ ઓફીસર ની ખાલી પડેલ જગ્યાઓ માટે તા.૧૪/૦૭/ર૦૧૭ સુધીમાં પહોંચે તે રીતે નિયત લાયકાત ધરાવનાર ઉમેદવારો પાસે નિયત ફોર્મમાં અરજીઓ પ્રતિક્ષાયાદી બનાવવાનાં હેતુસર મંગાવવા બાબત. (પીઆરઓ/૧૯૭/ર૦૧૭-ર૦૧૮, તા.રર/૦૬/ર૦૧૭)

    No of post(s):23 | Last date of application submission:14/07/2017 | Remaining Day(s): 19 day(s)