Recruitment

Jobs opening at Surat Municipal Corporation:
  • જાહેરાત ક્રમાંક : પી.આર.ઓ./રર૦૯, તા. ૩૧/૧ર/ર૦ર૦ થી સુરત મહાનગરપાલિકાની "સબ ઓફીસર(ફાયર) (જગ્યા-૨૦) કેડરની હાલમાં ખાલી તથા ભવિષ્યમાં ખાલી પડનાર કે નવી ઉભી થનાર જગ્યાઓ સીધી ભરતીથી ભરવા માટે પસંદગી / પ્રતિક્ષાયાદી બનાવવાનાં હેતુસર ફકત ઓનલાઇન અરજીઓ મંગાવવામાં આવે છે. સંબંધિત જગ્યાના ભરતી નિયમો અને પરીક્ષા નિયમોની પ્રવર્તમાન જોગવાઇઓ મુજબ લાયકાત પરિપુર્ણ કરતા અને ઇચ્છા ધરાવતા ઉમેદવારોએ તા. ૦પ/૦૧/ર૦ર૧ ના રોજ સવારના ૧૦ઃ૩૦ કલાકથી તા. ૧૯/૦૧/ર૦ર૧ રાત્રીના ૧૧ઃ૦૦ કલાક દરમ્યાન સુરત મહાનગરપાલિકાની વેબસાઇટ https://www.suratmunicipal.gov.in પર ઓનલાઇન અરજી કરવાની રહેશે.

    No of post(s):20 | Last date of application submission:19/01/2021 | Remaining Day(s): 2 day(s)