Current Recruitment


Surat Municipal Corporation:

  • Opening
  • જાહેરાત ક્રમાંક : પી.આર.ઓ./૬૯, તા.ર૯/૦૬/ર૦ર૪ થી સુરત મહાનગરપાલિકાની (૯૧) ચીફ ફાયર ઓફીસર અને (૧૭૯) ડેપ્યુટી ચીફ ફાયર ઓફીસર કેડરોની હાલમાં ખાલી રહેલ જગ્યાઓ સીધી ભરતીથી ભરવા માટે પસંદગીયાદી તથા પ્રતિક્ષાયાદી બનાવવાના હેતુસર ઓનલાઇન અરજીઓ મંગાવવા બાબત.

    No of post(s):5 | Last date of application submission:17/07/2024 | Remaining Day(s): 1 day(s)