સુરત મહાનગરપાલિકા દ્વારા ૧ લી મે ની સ્થિતિએ PAD અપડેટ કર્યા અંગેનું પ્રમાણપત્ર એનેક્ષર-એ