Contacts

યુ.સી.ડી. કચેરી,

ધાસ્તીપુરા, વરીયાવી બજાર, ભરીમાતા જવાના રસ્તે,
પોલીસ ચોકીની સામે, સુરત-૩૯પ૦૦૩.
ફોન નં. (૦ર૬૧)-ર૪૩૮૬ર૮

યુ.સી.ડી. વિભાગના અપીલ અધિકારીશ્રી અને જાહેર માહિતી અધિકારીશ્રીની વિગત:

અ. નં. યુ.સી.ડી.  વિભાગના અપીલ અધિકારીશ્રી અને  જાહેર માહિતી અધિકારીશ્રી ની  વિગત નામ હોદ્દો
અપીલ અધિકારીશ્રી શ્રી આર.સી.પટેલ પ્રોજેકટ ઓફિસરશ્રી (યુ.સી.ડી.)
ર. જાહેર માહિતી અધિકારીશ્રી  શ્રી એસ.બી.પટેલ  સેકશન ઓફિસરશ્રી, (યુ.સી.ડી.) 

યુ.સી.ડી. વિભાગમાં ફરજ બજાવતાં અધિકારીશ્રીઓ/ કર્મચારીશ્રીઓની વિગત

અ. નં. કર્મચારીનું નામ કર્મચારી નંબર હોદ્દો સંપર્કનંબર
શ્રી હેમંતભાઇ દેસાઇ 10065 ડેપ્યુટી કમિશ્નરશ્રી (હે.અને હો.)  9724345014
શ્રી આર.સી.પટેલ 35967 પ્રોજેકટ ઓફિસર  9724345560
શ્રી પી.એમ.નાયક 10791 ડે.પ્રો.ઓફિસર 9724345537
શ્રીમતી એસ.ડી.પટેલ 4897 સેકશન ઓફિસર 9537722241
શ્રીમતી એફ. પી.સોની 38019 આસી.એકાઉન્ટન્ટ 8511124520
શ્રીમતી કે.ડી. દેસાઇ 39401 ઇન્વેસ્ટીગેટર 9925155098
શ્રીમતી કે.પી.દેસાઇ 35374 કોમ્યુનીટી ઓર્ગેનાઇઝર 9724331872
શ્રીમતી જે.એ.પટેલ 35375 કોમ્યુનીટી ઓર્ગેનાઇઝર 9724331865
શ્રીમતી જે. એમ.ગામીત 35376 કોમ્યુનીટી ઓર્ગેનાઇઝર 9727740871
૧૦ શ્રી એન. ડી.ડાભી 35377 કોમ્યુનીટી ઓર્ગેનાઇઝર 9724331878
૧૧ શ્રી આર.બી.પટેલ 35966 કોમ્યુનીટી ઓર્ગેનાઇઝર 9727740875
૧ર શ્રીમતી પી. આર.પરમાર 35525 કોમ્યુનીટી ઓર્ગેનાઇઝર 9727740869
૧૩ શ્રી એ.એ.શેખ 10639 સીનીયર કલાર્ક 9909914159
૧૪ શ્રી ડી.એચ. જેકબ 11918 સીનીયર કલાર્ક 9537233949
૧પ શ્રીમતી એચ.ડી.સોલંકી 11968 સીનીયર કલાર્ક 9924434819
૧૬ શ્રી બી.ડી.સુરતી 12314 સીની.કલાર્ક. 9925823697
૧૭ શ્રીમતી એન. પી.જરીવાલા 13013 ત્રીજી શ્રેણી કલાર્ક 0261-2441411
૧૮ શ્રી સી.એ.ત્રિવેદી 13015 ત્રીજી શ્રેણી કલાર્ક 9909110294
૧૯ શ્રી આર.પી.મૈશુરીયા 36408 ત્રીજી શ્રેણી કલાર્ક 9662532895
ર૦ શ્રી ડી.પી.વરીયાવવાળા   13869 પટાવાળા 9712630983
ર૧ શ્રીમતી એ. એન.પટેલ 35609 પટાવાળા 9913337440
રર શ્રી સી.સી.પરમાર 6479 પટાવાળા 9879093042
ર૩ શ્રી એ.આર. રાઠોડ 19988 પટાવાળા  
ર૪ શ્રી એસ.એન.  મિસ્ત્રી 42760 પટાવાળા 9904141241
રપ શ્રી કે.ડી.ગોહિલ 82919 પટાવાળા 7383983682