Civic Center

City Civic Center Of South Zone-B (Kanakpur)

# Name Address Phone
1 Kanakpur Civic Center Kanakpur Ward Office, besides Swaminarayan Mandir, Gujarat Housing Board, Kanakpur