Community Halls

Community Hall Of East Zone B(Varachha)

# Name Address Phone
1 Nana Varachha Community Hall T.P 20,Nana Varachha Ramji Temple Varachha 2547750, 2548365, 2551363 Ext. 235
2 Sarathana Community Hall T.P.S 38 Nana Varachha Nr. Paramsukh Gurukul Sarathana 2547750, 2548365, 2551363 Ext. 235
3 Yogi Chowk Community Hall T.P 68, F.P R/9 Puna-Simada Varachha 2547750, 2548365, 2551363 Ext. 235
4 Mota Varachha Community Hall T.P.S 24 ,F.P. R/20 Sudam Chowk,Mota varachha Varachha 2547750, 2548365, 2551363 Ext. 235
5 Utran Community Hall T.P.S. No.73 Utran Nr. Utran Arogya Kendra Utran 2480518,2485700,9724346011 to 13
6 Utran Party Plot T.P 27 ,F.P No 194 Utran-Kosad Utran