Development Permission

મધ્યસ્થ શહેર વિકાસ વિભાગ તરફ- મંજુર કરવામાં આવેલ પ્લાનની વિગત (નવા DCR - 2017 મુજબ)

સરકારશ્રીના તા. ૨૫/૦૯/૨૦૧૮ ના પરિપત્ર મુજબ તા. ૨૫/૦૯/૨૦૧૮ થી ૩૧/૦૫/૨૦૧૯ દરમિયાન ઓનલાઇન રજુ થયેલ અને ઓફલાઈન આપવામાં આવેલ રજાચિઠ્ઠીની વિગત.

સરકારશ્રીના તા.૧૫/૧૦/૨૦૧૮ ના પરિપત્ર મુજબ તા. તા.૧૫/૧૦/૨૦૧૮ થી ૩૧/૦૫/૨૦૧૯ દરમિયાન ઓનલાઇન રજુ થયેલ અને ઓફલાઈન આપવામાં આવેલ રજાચિઠ્ઠીની વિગત.

રાજ્ય સરકારશ્રીના ઇ-નગર પોર્ટલ ઉપર મંજૂર થતી મધ્યસ્થ શહેર વિકાસ વિભાગના કાર્યક્ષેત્ર હેઠળની ફાઈલો