Development Permission

મધ્યસ્થ શહેર વિકાસ વિભાગ તરફ- મંજુર કરવામાં આવેલ પ્લાનની વિગત (નવા DCR મુજબ)

મધ્યસ્થ શહેર વિકાસ વિભાગ તરફ- મંજુર કરવામાં આવેલ પ્લાનની વિગત (જૂના DCR મુજબ)

મધ્યસ્થ શહેર વિકાસ વિભાગ તરફ- મંજુર કરવામાં આવેલ પ્લાનની વિગત (મોડીફીકેશન)

સરકારશ્રીના તા. ૨૫/૦૯/૨૦૧૮ ના પરિપત્ર મુજબ તા. ૨૫/૦૯/૨૦૧૮ થી ૩૧/૦૫/૨૦૧૯ દરમિયાન ઓનલાઇન રજુ થયેલ અને ઓફલાઈન આપવામાં આવેલ રાજાચિઠ્ઠીની વિગત.

સરકારશ્રીના તા.૧૫/૧૦/૨૦૧૮ ના પરિપત્ર મુજબ તા. તા.૧૫/૧૦/૨૦૧૮ થી ૩૧/૦૫/૨૦૧૯ દરમિયાન ઓનલાઇન રજુ થયેલ અને ઓફલાઈન આપવામાં આવેલ રાજાચિઠ્ઠીની વિગત.